Duminica a 16-a după Rusalii

7 Februarie
(Ap. II Cor. 6. 1-10; Ev. Matei 25. 14-30)
(Pilda talanților)

Apostol: II Corinteni 6. 1-10

1.    „Fiind, dar, împreună-lucrători cu Hristos, vă îndemnăm să nu primiţi în zadar harul lui Dumnezeu.
2.    Căci zice: „La vreme potrivită te-am ascultat şi în ziua mântuirii te-am ajutat”; iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii,
3.    Nedând nici o sminteală întru nimic, ca să nu fie slujirea noastră defăimată,
4.    Ci în toate înfăţişându-ne pe noi înşine ca slujitori ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări,
5.    În bătăi, în temniţă, în tulburări, în osteneli, în privegheri, în posturi;
6.    În curăţie, în cunoştinţă, în îndelungă-răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste nefăţarnică;
7.    În cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptăţii, cele de-a dreapta şi cele de-a stânga,
8.    Prin slavă şi necinste, prin defăimare şi laudă; ca nişte amăgitori, deşi iubitori de adevăr,
9.    Ca nişte necunoscuţi, deşi bine cunoscuţi, ca fiind pe pragul morţii, deşi iată că trăim, ca nişte pedepsiţi, dar nu ucişi;
10.    Ca nişte întristaţi, dar pururea bucurându-ne; ca nişte săraci, dar pe mulţi îmbogăţind; ca unii care n-au nimic, dar toate le stăpânesc.”

De ce vă tot judecați pentru ale voastre înaintea celor păgâni? Ba încă mai judecați și pre aleșii Domnului înaintea dușmanilor și a neobarbarilor! O! De-ați fi voi slujitorii Dumnezeului celui viu, apoi în toată vremea și întru toate v-ați arăta că sunteți ai lui Hristos! Ci noi avem râvnă pentru slujba noastră în via lui Hristos, că lucrăm împreună cu Dumnezeu și n-am primit ca voi în zadar Harul lui Hristos și nu ne amestecăm cu necredincioșii. Dar voi sunteți puși la putere de atei și stați sub ascultarea anticriștilor! Vai vouă! Nici măcar la 2 domni nu mai slujiți, ca un monolit lui satan. Dar atunci ce mai stați în Casa lui Hristos? Desigur pentru că sunteți „urâciunea pustiirii la locul cel sfânt”, despre care prezic de mult Sfintele Scripturi. Acum e vremea potrivită și ziua mântuirii pentru creștini. Dar voi găsit-ați timp potrivit pentru vicii, rele, răzbunare, păcate etc. (I Corint 8.9; Evrei 12.15; Isaia 49.8)

Voi dați prilej de poticnire și defăimați înșivă slujba Euharistiei și în toate privințele, vă arătați nevrednici neavând răbdare în necazuri, nevoi și în strâmtorări. Ba din contră voi strâmtorați și prigoniți pre sfinți, bătându-i, caterisindu-i, întemnițându-i, ostenindu-i, prigonindu-i vă răsculați și vegheați ca să prindeți pre Daniil slujind în Babilonul vostru sau pre Hristos, în Betleem ca Irod. Necurați, proști, nerăbdători, răi, prin duh satanic și prin ură, prin cuvinte de minciună și prin puterea ateilor, prin arme prihănite, în ocări, voi sunteți înșelătorii, care acuzați pre cei ce predică Adevărul. Voi sunteți cunoscuți ca vii, dar sunteți morți, deși omorâți pre sfinți. Sunteți întristați când nu puteți face răul, și veseli și bogați ca ighemoni. Voi nu ați avut nimic și totuși stăpâniți pe toți prin dictatură sacerdotală fariseică. Vai vouă!

Dar noi apostolii cei de pe urmă urmând Patimilor lui Hristos, că am fost bătuți, în necazuri, nevoi și în strâmtorări, în temnițe, în tulburări, în osteneli, în veghe, în post, în curăție, în cunoștiință, în îndelungă răbdare, în bunătate, în Duh Sfânt, în iubire fără fățărnicie, prin predica Cuvântului Ceresc de Adevăr, prin Puterea lui Hristos, prin arme Duhovnicești ale îndreptățirii. Prin mărire și înjosire, prin defăimare și laudă, voi ne socotiți ca pre Hristos între tâlhari și amăgitori, în timp ce noi ca Hristos suntem Iubitori de Adevăr.

Că de-am fi mincinoși v-am spune: „pace, bine…” etc. Dar vă mustrăm în față.
O! Anticriștilor! Noi suntem neștiuți și netitrați. Totuși suntem binecunoscuți și vii. Deși zăcem sub pedeapsa și sub moartea voastră.
O! Cât de înlăcrimați suntem! Dar ne bucurăm de Iisus Hristos de Euharistie și de Theofanie.
O! Cât de săraci și cerșetori suntem! Dar și pre voi vă tot îmbogățim. Ne-ați furat și biserici și mănăstiri și sfinte și oi și veșminte și cărți de cult, ba chiar și sănătatea. Ne-ați rupt și dinții ca să nu mai predicăm, de puteați ne scoteați și limba. Dar deși n-avem azi nimic totuși avem totul, în stăpânire, că ne rugăm pentru întregul Cosmos și pentru toată Biserica Luptătoare ba chiar și pentru prigonitori. Că numai prigoniții pot mijloci ănaintea lui Hristos pentru voi prigonitorilor.
O! Dac-ați ști iubirea noastră, ați plânge și v-ați pocăi!
(I Cor. 3.9; Evrei 12.15; Isaia 49.8; Rom 14. 13-19; I Cor. 9.12; I Cor. 4.1; I Cor. 2.4; Efes. 6.11; II Tim. 4.7; Ps 118. 18).

Evanghelia de la Matei 25. 14-30

14.    „Şi mai este ca un om care, plecând departe, şi-a chemat slugile şi le-a dat pe mână avuţia sa.
15.    Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea lui şi a plecat.
16.    Îndată, mergând, cel ce luase cinci talanţi a lucrat cu ei şi a câştigat alţi cinci talanţi.
17.    De asemenea şi cel cu doi a câştigat alţi doi.
18.    Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a ascuns argintul stăpânului său.
19.    După multă vreme a venit şi stăpânul acelor slugi şi a făcut socoteala cu ele.
20.    Şi apropiindu-se cel care luase cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând: Doamne, cinci talanţi mi-ai dat, iată alţi cinci talanţi am câştigat cu ei.
21.    Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău.
22.    Apropiindu-se şi cel cu doi talanţi, a zis: Doamne, doi talanţi mi-ai dat, iată alţi doi talanţi am câştigat cu ei.
23.    Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău.
24.    Apropiindu-se apoi şi cel care primise un talant, a zis: Doamne, te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai împrăştiat.
25.    Şi temându-mă, m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată ai ce este al tău.
26.    Şi răspunzând stăpânul său i-a zis: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde n-am semănat şi adun de unde n-am împrăştiat?
27.    Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zarafi, şi eu, venind, aş fi luat ce este al meu cu dobândă.
28.    Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi.
29.    Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce n-are şi ce are i se va lua.
30.    Iar pe sluga netrebnică aruncaţi-o întru întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.”

Fiecare aveți măcar câte un talant pentru care ar tot trebui să mulțumiți lui Iisus Hristos, că vine Iisus deși nu-I știți ziua. Împărăția Cerurilor se aseamănă Omului Dumnezeu Iisus Hristos care a plecat în Patria Cerească, departe ontologic și ne-a încredințat avuția Sa Euharistică și Theofanică Harismatică și Iconomia Tainelor Divine. (Luca 19.12; Matei 21. 33)

5 Talanți, 2 și unul, sunt și cele 5 simțiri, cele 2 părți ale omului trup și suflet și entitatea spirituală a Înțelepciunii, Rațiunii, Sensibilității, memoriei, judecății, cugetării etc. Dar mai înseamnă Theofania și Euharistia cu toate cele 5 simțuri trupești și sufletești –  la cel cu 5 Talanți; Euharistia Trup și Sânge 2 specii precum și Theandria și comunicarea însușirilor din cele 2 Firi ale Mântuitorului Euharistice; precum și revelarea lui Hristos ca Dumnezeu și Om descoperind Slava prin Împărăția Harului etc – la cel cu 2 Talanți; iar la cel cu 1 Talant – e Unitatea Dumnezeirii Euharistice și Theofanice în Chenoză. (Romani 12.6; I Cor. 12.7; Efes. 4.11; I Petru 1.8)

Clerul bun și monahismul sau chiar creștinii din ascultare cei ce au theofanii, le predică și convertesc suflete multiplicând Talantul spre viața cea veșnică. 10 Talanți e Infinitul pe care-L poți dobândi întrebuințând optim limitatul. Dar dacă cu cele 5 simțiri experiezi Theofania și Euharistia, apoi Ele te conduc spre Eternitate, că veșnică-I Hrana Euharistică, că și Infinită-I Theofania vedeniei și a Cuvântului experimentate în limitat.

O! Cât ne-ar aduce cele 5 simțiri întrebuințate în slujba lui Hristos! Dar voi le neguțătoriți poftind și pogorându-vă spre iad. Din 2 Talanți putem câștiga Sfânta Cruce și sfințirea și înbisericirea celor 4 stihii, precum și Evanghelia împătrită și cer nou și pământ nou, cele 4 părți ale cosmosului. Cu trupul și cu sufletul nostru.

O! Cât putem câștiga dacă ne nevoim spre viața veșnică! Dar vouă cărora vi s-a dat Euharistia pe mâini. O! Cât puteți mulțumi pre Hristos de mult, dacă vă împărtășiți și cuminecați pre toți!
Deslegați fraților clerici și cuminecați cât îl aveți pre Hristos pre mâinile voastre, până nu se ia de la voi Împărăția Harului ceresc.

Dar tu cel cu un Talant. O! Cât ai putea câștiga! Că împărtășindu-te și cuminecând pre toți cu Unul Dumnezeu și predicând pre Hristos cel răstignit și propovăduind că vezi pre Dumnezeul Care ți s-a revelat viu și lucrător poți câștiga Cerurile înalte și poți intra întru bucuria lui Hristos. Dar ce faci? Ai ascuns pre Hristos pre care nici cerurile nu-L încap, în pământ? Ai vârât pre Cel Nemuritor în groapă? Desigur că L-ai și răstignit a doua oară, s-au L-ai îngropat de viu în chivotul altarelor? Hristos după multă vreme se va întoarce totuși o dată să-ți ceară socoteală. Ba încă Îl mai și acuză pre Hristos că seceră și adună și că-i aspru și ți-a fost frică? Dar tu n-ai secerat suflete și ai adunat păcate și n-ai fost aspru ân canoane, și-n grele epitimii?

N-au tremurat creștinii și chiar sfinții de frica ta? Tocmai pentru că știai acest lucru, trebuia să dai tuturora deslegarea și cuminecarea ca să ia Hristos însutit cu dobândă.

În întuneric, în plâns și în scrâșnit de dinți veșnic vei sta, precum atâtea suflete stau în întunericul temnițelor și al iadului plângând și scrâșnind, că nu le-ai dat Euharistia, nu le-ai predicat, nu le-ai spus despre Theofanie și despre veșnicie și s-au dus în iad neîmpărtășiți din lenea ta, din viclenie, din necredință și din răutatea ta.
Dar azi s-a inversat parabola. Că numai unul Ioan a dat Euharistia și Veronica Theofania, pe când voi ceilalți cu ranguri de 5 și 2 Talanți de arhierei, clerici monahi și creștini răi, ați ascuns Talantul în groapă, ca pe Iosif, Daniil și Ieremia! Însă Hristos e viu și lucrător și Singur înmulțește Talantul în toate Casele Lui prin Logos Divin. Și tot voi sunteți care Îl huliți pre Hristos, deși v-a lăsat Hristos la putere.

Dar vi se va lua Harul Euharistic și Talantul, precum vi s-a luat deocamdată Theofania și orice descoperire sau revelație supranaturală – și se vor da celor ce au și vor avea de prisos. Iar vouă vi se va lua și ceea ce vi se pare că aveți, deși n-aveți (Marcu 4.25; Luca 8.18; Luca 19.26; Ioan 15.2). Voi v-ați și ales de pe acum și chiar din Casa lui Hristos banul și averea, păcatul și puterea. Dar noi cei mici și prigoniți primi Har peste Har și Dar peste Dar,că am avut și ni se va da mai mult. Iată de ce voi nu mai contați în ierarhia lui Hristos. Ci ca jidovii, vi se pare doar că aveți putere și lege, deținând cu forța locul cel Sfânt.

Dar Hristos și din Golgotha spurcată și din Crucea blestemată și din trupuri moarte a făcut locuri sfinte, pline de Har, de vindecări și Duh Sfânt.