Duminica a 17-a după Rusalii

17 Ianuarie
(Ap. II Cor. 6. 16-18; Ev. Matei 15. 21-28)
(A Cananeencii)

Apostol: II Corinteni 6. 16-18

16.    „Sau ce înţelegere este între templul lui Dumnezeu şi idoli? Căci noi suntem templu al Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis că: „Voi locui în ei şi voi umbla şi voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu”.
17.    De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi vă osebiţi, zice Domnul, şi de ce este necurat să nu vă atingeţi şi Eu vă voi primi pe voi.
18.    Şi voi fi vouă tată, şi veţi fi Mie fii şi fiice”, zice Domnul Atotţiitorul.”

Apostol: II Corinteni 7. 1

1.    „Având deci aceste făgăduinţe, iubiţilor, să ne curăţim pe noi de toată întinarea trupului şi a duhului, desăvârşind sfinţenia în frica lui Dumnezeu.”

Dacă tu, negustoare, vânzătoare și apostată ierarhie te-ai înjugat la un jug nepotrivit, cu ateii și cu necredincioșii, cu prihăniții, cu cei fără de lege, cu întunericul, cu veliar, cu idolatria civilizată etc?

 (I Cor. 3. 16-19:
16.    „Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?
17.    De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi.
18.    Nimeni să nu se amăgească. Dacă i se pare cuiva, între voi, că este înţelept în veacul acesta, să se facă nebun, ca să fie înţelept.
19. Căci înţelepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu, pentru că scris este:  „El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor”
Efeseni 2.21: „Întru El, orice zidire bine alcătuită creşte ca să ajungă un locaş sfânt în Domnul,”; Evrei 3. 6: „Iar Hristos a fost credincios ca Fiu peste casa Sa. Şi casa Lui suntem noi, numai dacă ţinem până la sfârşit cu neclintire, îndrăzneala mărturisirii şi lauda nădejdii noastre”; Ieșirea 29.45: „Și voi locui în mijlocul fiilor lui Israel şi le voi fi Dumnezeu”;
Levitic 26.12: „Voi umbla printre voi, voi fi Dumnezeul vostru şi voi poporul Meu”;
Ieremia 31.33: „Dar iată legământul pe care-l voi încheia cu casa lui Israel, după zilele acela, zice Domnul: Voi pune legea Mea înăuntrul lor şi pe inimile lor voi scrie şi le voi fi Dumnezeu, iar ei Îmi vor fi popor.”; 32.38: „Ei vor fi poporul Meu şi Eu le voi fi Dumnezeu”;
Iezechil 11.20: „Ca să urmeze poruncile Mele şi legile să le păzească şi să le împlinească; vor fi poporul Meu, iar Eu le voi fi Dumnezeu.”;
Zaharia 8.8: „Şi îi voi aduce înapoi şi ei vor locui în mijlocul Ierusalimului şi ei Îmi vor fi Mie popor, iar Eu le voi fi Dumnezeu, în credincioşie şi în dreptate”.”; 13.9: „Iar pe aceasta a treia o voi pune în foc; îi voi curăţi ca pe argint şi îi voi încerca cum se încearcă aurul. Ei vor chema numele Meu şi Eu îi voi asculta; şi Eu voi zice: „Acesta este poporul Meu”, şi el va răspunde: „Domnul este Dumnezeul meu!”,”)

Mai poți fi tu cu adevărat curată dacă nu ieși din mijlocul ateilor? Nu! Ci adevărata ierarhie primită e cea care s-a despărțit de satan, de atei și de păcat și de necurăție. Dar mai ales aceea în care e Hristos viu și lucrător și duce sfințirea prin Sfintele Taine până la capăt în frica și iubirea lui Hristos.

Apoc. 18.4: „Şi am auzit un alt glas din cer, zicând: Ieşiţi din ea, poporul meu, ca să nu vă faceţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi de pedepsele sortite ei;”

II Corinteni 7. 1:

„Având deci aceste făgăduinţe, iubiţilor, să ne curăţim pe noi de toată întinarea trupului şi a duhului, desăvârşind sfinţenia în frica lui Dumnezeu.”

Ieremia 31. 1-9:

1.    „În vremea aceea Eu voi fi Dumnezeul tuturor seminţiilor lui Israel, iar ele vor fi poporul Meu”, zice Domnul.
2.    Aşa zice Domnul: „Poporul care a scăpat de sabie a aflat milă în pustiu. Israel a ajuns la locul său de odihnă”.
3.    Atunci mi S-a arătat Domnul din depărtare şi mi-a zis: „Cu iubire veşnică te-am iubit şi de aceea Mi-am întins spre tine bunăvoinţa.
4.    Din nou te voi pune în rânduială, fecioara lui Israel, din nou te voi înfrumuseţa cu timpanele tale şi vei ieşi la hora celor ce se veselesc;
6.    Că va veni vremea când străjile de pe muntele Efraim vor striga: „Sculaţi-vă să ne suim în Sion, la Domnul Dumnezeul nostru!”
7.    Căci aşa zice Domnul: „Strigaţi de bucurie pentru Iacov şi strigaţi înaintea căpeteniei popoarelor, vestiţi; lăudaţi şi ziceţi: Doamne, izbăveşte pe poporul Tău, rămăşiţa lui Israel!
8.    Iată, ii voi aduce din ţara cea de la miazănoapte şi-i voi aduna de la marginile pământului. Orbul şi şchiopul, cea însărcinată şi cea care naşte vor fi împreună cu ei; se va întoarce aici mare mulţime.
9.    Cu lacrimi au plecat şi îi voi întoarce cu mângâiere, îi voi întoarce la izvoarele apelor pe cale netedă, pe care nu se vor poticni, că Eu sunt părintele lui Israel şi Efraim este întâiul Meu născut”.
Apoc. 21.7: „Cel ce va birui va moşteni acestea şi-i voi fi lui Dumnezeu şi el Îmi va fi Mie fiu”;
I Ioan 3.8: „Cine săvârşeşte păcatul este de la diavolul, pentru că de la început diavolul păcătuieşte. Pentru aceasta S-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să strice lucrurile diavolului.”

Evanghelia de la Matei 15. 21-28

21.    „Şi ieşind de acolo, a plecat Iisus în părţile Tirului şi ale Sidonului.
22.    Şi iată o femeie cananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de demon.
23.    El însă nu i-a răspuns nici un cuvânt; şi apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Slobozeşte-o, că strigă în urma noastră.
24.    Iar El, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel.
25.    Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă.
26.    El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor.
27.    Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor.
28.    Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela.”

Dacă și câinii au dreptul să se împărtășească de la Masa Domnului Euharistic, dar voi creștinilor! Deci veniți și voi ca Cananeeanca pentru sufletul vostru bolnav, care se va tămădui prin Euharistia zilnică! Cele sfinte nu trebuiesc date cânilor, dar câinii sunt fariseii care vă judecă și vă canonisesc, fără să vadă bârna din ochiul lor.

(Matei 7.1-6:

1.    „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.
2.    Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura.
3.    De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi bârna din ochiul tău nu o iei în seamă?
4.    Sau cum vei zice fratelui tău: Lasă să scot paiul din ochiul tău şi iată bârna este în ochiul tău?
5.    Făţarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.
6.    Nu daţi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie pe voi.”

Ci voi sunteți fii și copii, prigoniți, săraci, goi, flămânzi, răniți, întemnițați, însetați și cu inimile curate. Veniți împărtășiți-vă, că Hristos nu vă va canonisi ca fățarnicii apostați, ci vă va lăuda zicând: „Mare este credința voastră! Facă-vi-se precum voiți!” (Matei 15.28). Hristos azi a plecat de la voi, ateilor și fariseilor, deși îl țineți încuiat și pecetluit și străjuit în temnița chivotului, dar e în mijlocul nostru prin theofanie și prin Euharistie. Sufletele lor sunt muncite rău de diavoli, că nu se mai împărtășesc cu anii, sau iau cu nevrednicie și în mod fariseic vanitos, fără nici o lacrimă sau smerenie pre Hristos în mod habitudinat-rutinat, ca și cum ar avea ei drepturi asupra lui Hristos, ci nu Hristos asupra-le. Tirul și Sidonul s-au ridicat prin credința cananeencii, mai mult ca Horozinul și Betsaida.

De aceea azi Hristos grăiește în mijlocul vostru al cananeenciilor și al tirenilor, sidoneenilor și samarineenilor, ca să vă mântuiți. Însă Hristos rămâne tot singur și nepriceput nici de voi! O! De ați fi cunoscut vremea mântuirii voastre! (Marcu 7.24: „Și ridicându-Se de acolo, S-a dus în hotarele Tirului şi ale Sidonului şi, intrând într-o casă, voia ca nimeni să nu ştie, dar n-a putut să rămână tăinuit.)

Azi sexul slab și fecioarele vin să urmeze lui Hristos, ca cananeeanca din ținuturile și din laturile voastre! Ca și vameșul, orbul, etc, strigă și ea după milă,ca să răspundă Hristos un Cuvânt. Și iată că Hristos grăiește Cuvânt Viu, ceresc prin cananeencele de azi. Ucenicii însă azi nu vor să se mai roage pentru deslegarea creștinilor, ci Hristos se roagă de ei!  Dar Hristos desleagă pre toți cei legați de voi fariseilor! Că voi legați fără a mai face rugă, ca niște stăpâni peste Hristos. Deși în molitfelnic, ruga de deslegare o faceți prin cele 2 rugăciuni și Hristos desleagă, totuși voi vă credeți mai mari ca Hristos și dați canoane prohibitoare de la Euharistie. Dar cine-I Euharistia dacă nu Hristos?

Deci canoanele noastre au drept scop oprirea-ne de la Dumnezeu! Acum vă pricepem vicleșugul ba încă voi nu împărtășiți nici oile pierdute ale casei lui Izrael și nici pre cei ce se închină lui Hristos și sunt prigoniți sau au theofanii. Dovadă că ați prohibit chiar pe cele 300 de fecioare, în timp ce pe păgânii și ateii voștri îi împărtășiți, precum și voi înșivă vă cuminecați Duminical. Sunteți voi oare mai vrednici ca Veronica și ceata-i? Cercetați-vă conștiința clericilor apostați și ighemoni. Nu-i mândrie oare a opri de la Euharistie pe creștinii cei mai buni, care strigă: „Doamne ajută-ne!”, și care vor măcar fărâmiturile din Masa Euharistică? Etc…!

(Matei 10. 5-6: „Pe aceşti doisprezece i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor şi zicând: În calea păgânilor să nu mergeţi, şi în vreo cetate de samarineni să nu intraţi; Ci mai degrabă mergeţi către oile cele pierdute ale casei lui Israel.”; Fapte 3. 25-26: „Voi sunteţi fiii proorocilor şi ai legământului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu părinţii noştri, grăind către Avraam: „Şi întru seminţia ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului”; Dumnezeu, înviind pe Fiul Său, L-a trimis întâi la voi, să vă binecuvânteze, ca fiecare să se întoarcă de la răutăţile sale”; 13.46: „Iar Pavel şi Barnaba, îndrăznind, au zis: Vouă se cădea să vi se grăiască, mai întâi, cuvântul lui Dumnezeu; dar de vreme ce îl lepădaţi şi vă judecaţi pe voi nevrednici de viaţa veşnică, iată ne întoarcem către neamuri.”; Romani 15.8: „Căci spun: Că Hristos S-a făcut slujitor al tăierii împrejur pentru adevărul lui Dumnezeu, ca să întărească făgăduinţele date părinţilor”;
Matei 7.6: „Nu daţi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie pe voi”; Filip3.2: „Păziţi-vă de câini! Păziţi-vă de lucrătorii cei răi! Păziţi-vă de tăierea împrejur.”)

Sufletul vostru creștinilor nu se poate tămădui fără firimiturile de la Masa domnilor clerici, care iau cu nevrednicie Euharistia Domnului Dumnezeu, iar restul calcă în picioare prin altare. Veniți la Sfintele altare să lingem firimiturile Euharistice, ca Hristos e azi călcat în picioare de farisei și atei. V-a scos din Sionul Ceresc nou, dar aveți atâtea Sfinte Biserici și mănăstiri unde Sfintele Taine sunt roase de șoareci și aruncate în țintirimul morților.

Veniți voi cei vii sau morți în păcate, ca să luați sfărâmiturile Euharistice, că Hristos se sfarămă și nu se desparte, și pre cei ce se împărtășesc îi sfințește!