Duminica a 28-a după Rusalii

13 Decembrie
(Ap. Colos. 1. 12-18; Ev. Luca 12. 16-24)
(Pilda celor poftiți la cină)

Apostol: Colos. 1. 12-18

12.    Mulţumind cu bucurie Tatălui celui ce ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la moştenirea sfinţilor, întru lumină.
13.    El ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii Sale,
14.    Întru Care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică iertarea păcatelor;
15.    Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura.
16.    Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute, şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El.
17.    El este mai înainte decât toate şi toate prin El sunt aşezate.
18.    Şi El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul născut din morţi, ca să fie El cel dintâi întru toate.

Mărirea lui Hristos  și a Sfintei Evanghelii, va veni curând, iar voi ateilor veți cădeavși veți pieri cu sunet, înecați. Ne va izbăvi Tatăl Ceresc de sub puterea întunericului vostru și ne va strămuta din împărăția urii voastre în Împărăția Fiului Hristos, dragostei Lui, căde aceea ne și împărtășim zilnic cu Sfântul Sângele Său Euharistic răscumpărător și iertător. Iată de ce slujim zilnic Liturghia, în mulțumirea Epiclesei Euharistice Teofanicec ca să ne învrednicim să avem parte de moștenirea sfinților în Lumină Divină. E adevărat că și voi fariseilor, ierarhi-marionete mulțumiți că v-ați văzut din slugoi și plebei, mari și tari, dar asta e ruga fățarnicului osândit de Evanghelie. Noi suntem vameșii care cerem milă și nu îndrăznim să privim spre ceruri, dar vedem pe Hristos, că icoana Dumnezeului celui nevăzut născut din veșniciee cu noi și ne grăiește viu și lucrător în glasolalii și ăn harisme, ca la începutul erei creștine.

Hristos e Creatorul tuturor și prin El și pentru El fost-au zidite toate. Dar voi pentru cine și prin cine zidiți în progres ateu? Voi veți pieri  fiindcă singuri negați pe Hristos și nu vă țineți prin El.  Dar Hristos e Capul nostru și al Sfintei Biserici creștine, ca dovadă că în ortodoxie grăiește viu și lucrător Logos Divin azi, cu putere. El în toate are întâietate că e Logos, logică și cuvânt sfânt ceresc.

(Efes. 5.20: „Mulţumind totdeauna pentru toate întru numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu (şi) Tatăl; 1.11: Întru Care şi moştenire am primit, rânduiţi fiind mai înainte – după rânduiala Celui ce toate le lucrează, potrivit sfatului voii Sale; 1.7: Întru El avem răscumpărarea prin Sângele Lui şi iertarea păcatelor, după bogăţia harului Lui; 6.12: Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh”. Și Taina aceasta este: 3.6: „Anume că neamurile sunt împreună moştenitoare (cu iudeii) şi mădulare ale aceluiaşi trup şi împreună-părtaşi ai făgăduinţei, în Hristos Iisus, prin Evanghelie; 1.21: Mai presus decât toată începătoria şi stăpânia şi puterea şi domnia şi decât tot numele ce se numeşte, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor; 1.10: Spre iconomia plinirii vremilor, ca toate să fie iarăşi unite în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ – toate întru El; 4.15: Ci ţinând adevărul, în iubire, să creştem întru toate pentru El, Care este capul – Hristos; 5.23: Pentru că bărbatul este cap femeii, precum şi Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor şi este; Evrei 2.14: Deci, de vreme ce pruncii s-au făcut părtaşi sângelui şi trupului, în acelaşi fel şi El S-a împărtăşit de acestea, ca să surpe prin moartea Sa pe cel ce are stăpânirea morţii, adică pe diavolul; 2.10: Căci ducând pe mulţi fii la mărire, I se cădea Aceluia, pentru Care sunt toate şi prin Care sunt toate, ca să desăvârşească prin pătimire pe Începătorul mântuirii lor; Fapte 26.18: Să le deschizi ochii, ca să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de la stăpânirea lui satana la Dumnezeu, ca să ia iertarea păcatelor şi parte cu cei ce s-au sfinţit, prin credinţa în Mine; I Petru 2.3: De vreme ce aţi gustat şi aţi văzut că bun este Domnul; 3.22: Care, după ce S-a suit la cer, este de-a dreapta lui Dumnezeu, şi se supun Lui îngerii şi stăpâniile şi puterile; I Tes. 2.12: Și v-am rugat cu stăruinţă să umblaţi cum se cuvine înaintea lui Dumnezeu, Celui ce vă cheamă la împărăţia şi la slava Sa; II Petru 1.11: Că aşa vi se va da cu bogăţie intrarea în veşnica împărăţie a Domnului nostru şi Mântuitorului Iisus Hristos; II Cor. 4.4: În care Dumnezeul veacului acestuia a orbit minţile necredincioşilor, ca să nu le lumineze lumina Evangheliei slavei lui Hristos, Care este chipul lui Dumnezeu ; Apoc. 3.14: ar îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: Acestea zice Cel ce este Amin, martorul cel credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu; Ioan 1.3: Ce am văzut şi am auzit, vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi împărtăşire cu noi. Iar împărtăşirea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Iisus Hristos; I Cor. 2.15: Iar omul duhovnicesc toate le judecă, pe el însă nu-l judecă nimeni; Rom. 11.36: Pentru că de la El şi prin El şi întru El sunt toate. A Lui să fie mărirea în veci. Amin!; Ioan 1.1: La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul; 17.5: Și acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine, mai înainte de a fi lumea; ICor. 2.6: Şi înţelepciunea o propovăduim la cei desăvârşiţi, dar nu înţelepciunea acestui veac, nici a stăpânitorilor acestui veac, care sunt pieritori; 11.3: Dar voiesc ca voi să ştiţi că Hristos este capul oricărui bărbat, iar capul femeii este bărbatul, iar capul lui Hristos: Dumnezeu; 15.20: Dar acum Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) celor adormiţi; 15. 22: Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia; 15.23: Dar fiecare în rândul cetei sale: Hristos începătură, apoi cei ai lui Hristos, la venirea Lui; Fapte 26.23: Că Hristos avea să pătimească şi să fie cel dintâi înviat din morţi şi să vestească lumină şi poporului şi neamurilor”; Apoc 1.5: „Şi de la Iisus Hristos, Martorul cel credincios, Cel întâi născut din morţi, şi Domnul împăraţilor pământului. Lui, Care ne iubeşte şi ne-a dezlegat pe noi din păcatele noastre, prin Sângele Său”)

Evanghelai de la Luca 12. 16-24
(Pilda celor poftiți la cină)

16.    Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina.
17.    Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele?
18.    Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul şi bunătăţile mele;
19.    Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te.
20.    Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi?
21.    Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu.
22.    Şi a zis către ucenicii Săi: De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca.
23.    Viaţa este mai mult decât hrana şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea.
24.    Priviţi la corbi, că nici nu seamănă, nici nu seceră; ei n-au cămară, nici jitniţă, şi Dumnezeu îi hrăneşte. Cu cât mai de preţ sunteţi voi decât păsările!

Voi ateilor sunteți fățarnici și vă e frică de oameni, dar tot huliți contra Duhului Sfânt.V-a rodit țarina prin puterea lui Hristos, ci nu prin viermii voștri putreziți. N-aveți unde să vă mai strângeți rodurile pe care Hristos vi le-a dat și vă mai lăcomiți să aveți tot mai mult, muncind și sărbătoarea ca Faraon și ca Nimrod. În locul grânarelor, ați ridicat silozuri și sovhozuri, în locul plugului, ați adus tractorul. V-ați strâns toate rodurile și bunătățile, dar tot morți și fără suflet sunteți, precum și predicați ateismul și apsihismul, însă învățați psihologia pavloviană, deși nu credeți în suflet. Ce prostie și anomalie ateistă!

Dar însă mai ziceți sufletului să se odihnească, să mănânce, să bea și să se veselească pe mulți ani, cu bunătățile materialiste împuțite. Cât de nebuni sunteți că strâgeți pentru alții și voi nu aveți nici proprietate, nici avere, decât ce mâncați cu vai, amar, scrâșnet și aruncați la gunoi, încât nu sunteți decât sac de bălegar. V-ați adunat comori pentru voi și v-ați îmbogățit în timp, în lume, în vicii și în demonism. Iar Hristos vă va cere totuși sufletul, pe care voi îl negați. Metoda negativistă e prostească și dobitocească. Nu-i spun satanică, pentru că el știe că este Hristos și că este suflet și Rai. De ce nu vă îmbogățiți în Dumnezeu, odihnindu-vă în Hristos, mâncând și bând Euharistia și veselindu-vă în Theofanie? Viața și trupul nu cer hrană și îmbrăcăminte ci pe Hristos, viața și îmbrăcarea în Hristos și în Har în pocăință și neprihănire. Corbii lui Noe și ai lui Ilie, sunt hrăniți de Hristos chiar din carnea voastră a uriașilor. Dar voi nu vă trageți din animale, deși sunteți fiare urâte, apocaliptice, ci sunteți creatura lui Hristos. Voi ateilor vă dați seama că ați căzut la stadiul de fiară și de mașină, deaceea înșelați pe toți și pre voi înșivă cu progresul faimos ateu. Ce prostie!

(Ps 51.4: „Pentru aceasta Dumnezeu te va doborî până în sfârşit, te va smulge şi te va muta din locaşul tău şi rădăcina ta din pământul celor vii.”; Ecles 11.9: „Bucură-te, omule, cât eşti tânăr şi inima ta să fie veselă în zilele tinereţii tale şi mergi în căile inimii tale şi după ce-ţi arată ochii tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, Dumnezeu te va aduce la judecata Sa. Alungă necazul din inima ta şi depărtează suferinţele de trupul tău, căci copilăria şi tinereţea sunt deşertăciune.”; I Corint 15.32: „Dacă m-am luptat, ca om, cu fiarele în Efes, care îmi este folosul? Dacă morţii nu înviază, să bem şi să mâncăm, căci mâine vom muri!”; Iacov 5.5: „V-aţi desfătat pe pământ şi v-aţi dezmierdat; hrănit-aţi inimile voastre în ziua înjunghierii.”; Iov 20.22: „Când bogăţia lui va fi la culme, tulburarea îl va apuca deodată şi toate loviturile nenorocirii vor cădea în capul lui.”; 27.18: „Casa pe care şi-a zidit-o este casa unei molii şi ca o colibă pe care şi-o face un pândar.”; Iacov 4.14: „Voi, care nu ştiţi ce se va întâmpla mâine, că ce este viaţa voastră? Abur sunteţi, care se arată o clipă, apoi piere”; Ieremia 17.11: „Prepeliţa cloceşte ouăle pe care nu le-a ouat; aşa este şi cel ce câştigă avuţie nedreaptă, o lasă la jumătatea zilelor sale şi la sfârşitul său se va trezi că este un nebun”)

(Mat. 6. 20-25:
20.    „Ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură.
21.    Căci unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta.
22.    Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat.
23.    Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult!
24.    Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona.
25.    De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? ”)

(Iov 38.41: „Cine are grijă de mâncarea corbului, când puii lui croncănesc la Dumnezeu, de foame, şi zboară încoace şi încolo după hrană?”; Ps. 146.9: „Celui ce dă animalelor hrana lor şi puilor de corb, care Îl cheamă pe El.”; Ps. 38.6: „Şi numărul zilelor mele care este, ca să ştiu ce-mi lipseşte”; I Tim. 6.18-19: „Să facă ce e bine, să se înavuţească în fapte bune, să fie darnici, să fie cu inimă largă; Agonisindu-şi lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viaţa veşnică.”; Iacov 2.5-6: „Ascultaţi, iubiţii mei fraţi: Au nu Dumnezeu i-a ales pe cei ce sunt săraci în ochii lumii, dar bogaţi în credinţă şi moştenitori ai împărăţiei pe care a făgăduit-o El celor ce Îl iubesc?; Iar voi aţi necinstit pe cel sărac!”)