Nașterea Domnului – Crăciunul

25 Decembrie
(Ev. Matei 2. 1-12)

Evanghelia de la Matei 2. 1-12

1.    „Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând:
2.    Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui.
3.    Şi auzind, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el.
4.    Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos?
5.    Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul:
6.    „Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe poporul Meu Israel”.
7.    Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua.
8.    Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin Lui.
9.    Iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra, unde era Pruncul.
10.    Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte.
11.    Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă.
12.    Iar luând înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor.”

În cartea de fapte a lui Hristos, se prevăd veacurile de om de la Avraam până la Iosif și maica Domnului. Că familia lui Hristos e matriarhală, chiar conform și sociologiei Durkheimiene și Levy-Bruhliene. Dar din ceruri din veșnicie e născut Hristos Logosul din Tatăl cel Fără de Început. Hristos nu era de pe pământ și totuși S-a născut pe cel mai pietros și murdar pământ, în iesle și în peșteră, Hristos nu era din Betleem și totuși S-a întrupat în Betleem ca să se plinească Scriptura și să fie înregistrat și în controalele recesământului ateilor. Hristos era pururea Împărat și totuși Octavian Augustus Quirinius, Irod etc., sunt și azi împărați tirani. Hristos e Arhiereu Patriarh, și totuși Ana, Kaiafa, Alexei, Marina etc., sunt răstignitori-I. Știința, Împărăția și magia ocultă etc., streină, se închină streinului Dumnezeu Întrupat în iesle. Izraelul vechi și nou închide pre Hristos, dar cei 3 prinți savanți magi, văd vedenie de înger, de Dumnezeu și de stea. Cei care trebuiau să I se închine, ard cruci, biserici, cărți, preoți etc, dar păgânii vin să I se închine lui Hristos. Noi ne tot bucurăm de Nașterea lui Hristos, dar vicleismul jubiliând al Irozilor nerozi și al urangutanilor, al urșilor și al fariseilor, etc, se tulbură cu tot Sionul mănăstirilor și al bisericilor. Interesant cum azi se tulbură și se cutremură pământul lut și omul pământ după imitarea urșilor. Pe când catolicii și protestanții conduc pe bogați spre ucidere și ei ascultă. În acest fel și noi și ei, suntem greșiți, pierduți.

Vino Iisuse ca să ne mai îndrepți ca în vremea aceea. Iată de ce Hristos a venit, în revelații, theofanii, Cuvânt Ceresc etc. Mai marii clerului și cărturarii noroadelor au știut prea bine că în Betleemul Iudeii, Sionului Ceresc S-a născut Hristos, prin Euharistie și prin theofanie, dar în loc să-L aștepte, să predice, să deslege, să cuminece, etc, toți L-au judecat și L-au răstignit a 2-a oară. Dar deși Ion-Veronica zac în obezi și lanțuri, totuși Hristos lucrează cu mai multă putere, dar în taină. Că sămânța până încolțește sub gerul zăpezii, sparge și piatra și sticla cu puterea-i vitală. Cu cât mai mult Hristos, Piatra din capul unghiului care S-a revelat pe sticla geamurilor existenței noastre, ne va răsări în primăvara iubirii divine! Hristos e povățuitor, Învățător Adevărat. Toți ceilalți ne mint, Hristos ne paște cu propria-I Carne și Propriul Său Sânge. Dacă Hristos lucrează în Taină, apoi și satan Îl imită în ascuns, ca să înșele pre noroade. Dacă Hristos se dă tot pentru oi, apoi clerul fariseic rupe și carnea și laptele și lâna de pe oile vii și moarte.

Dacă Hristos a revelat o stea pentru Întruparea-I, apoi și antichrist își vestește apariția-i prin stele și prin sateliți artificiali. Tot știința și conducerea conlucră la promovarea-i. Ei se interesează cu deamănuntul despre timpul stelei apărute la 3 Noiembrie și la 4 Octombrie, dar nici un Irod nu caută să-l ucidă pe antichrist, ci el se naște în pace, că luptă pentru pacea cu satan. Însă pe Hristos au căutat toți să-L ucidă de la naștere, nu s-au lăsat până n-au ucis 14000 de prunci, pe Ioan Botezătorul și în sfârșit pre Iisus Hristos L-au răstignit. Iar milioanele de mucenici din toate națiile sunt tot atâția nori de mărturii ai prigoanei contra lui Hristos.

Slab e antichrist dacă nu-i baga nimeni în seamă nașterea, din cățeaua Laika! Dar tare e Hristos contra Căruia se mobilizează tot Cosmosul și luptă până și azi! Dacă pământul e dat pe mâna fiilor oamenilor, apoi nu are ce căuta Hristos între ei. Atunci cel puțin mai cercetau cu deamănuntul despre Pruncul Hristos ca să-L omoare cu vicleșug prin fariseică închinare, dar azi Îl neagă pe față, iar dacă află pe cineva credincios și mărturisitor, îl ucid ca pre Ioan. Magia și știința ascultă și azi pre împărații urșilor, mergând după steaua lui Kain. Bucuria științei de atunci n-a fost însă decât pentru theofanie și pentru Dumnezeu! Toată protipendada științei căuta pe Dumnzeu, cu sacrificii. Azi toți lucrează cu satan, pe care nu-l caută, că e în ei, ca în șarpe și ca în antichrist. Vedenia lui Maica Domnului și a lui Hristos îi îngenunche pre cei buni și nu se mai întorc la Irozii vicleismului sau pe Calea largă, ci pe altă cale în Patria Cerească iar Calea este Hristos Iisus.

Galateni. 4. 4-8

4.    „Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege,
5.    Ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea.
6.    Şi pentru că sunteţi fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă: Avva, Părinte!
7.    Astfel dar, nu mai eşti rob, ci fiu; iar de eşti fiu, eşti şi moştenitor al lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos.
8.    Dar atunci necunoscând pe Dumnezeu, slujeaţi celor ce din fire nu sunt dumnezei;”

E plin timpul și spațiul coordonatelor și abciselor trigonometrice de Dumnezeu. La plinirea vremii a trimis Tatăl de la Sine pre Fiul născut sub Lege din Sfânta Fecioară. Tot astfel și prin Euharistie și prin Theofanie, se repetă întruparea, răscumpărarea ca Preț de Sânge în jertfa nesângeroasă, înfierea, moștenirea, cunoașterea și pocăința.

Hristos S-a născut pentru noi, dar noi ne-am născut a 2-a oară în Duh pentru El? De ce noi tot continuăm să viem în fărădelege, dacă Hristos S-a născut sub Lege, El însă ne dă Harul și Legea Nouă prin Euharistie și prin Theofanie. Deci creștinul trebuie să fie mai presus de Lege și de canoane în Dogme și în Har. Ce să mai vorbim deci de cei ce stau zăcând în fărădelege? Și măcar de ar zace, dar militează progresist diabolic contra lui Hristos. În același timp, iau apanajul Legii Talionului și al Canoanelor, epitimii, prohibitoare, anateme. Dar nici ei nu împlinesc Legea sau Canonul că fac mereu toți fărădelege. Tatăl a trimis pe Duhul prin Fiul întru noi vorbind Cuvânt Ceresc:  „Αββά, Πατέρα!”;  (Avva, Părinte!) (Galat. 4.6)

Iată rolul de pe urmă al theofaniei și rostul celor 3 sfinți peste care se pogoară Hristos. Prin Hristos noi moștenim veșnicia fericită. Azi urșii sunt atei, ci nu agnostici. Că doar se laudă mereu cu știința. Ei nu mai slujesc nici unui zeu, precum cei de demult serveau zeilor cari din fire nu sunt. Civilizația și cultura lui Kain, Nimrod și antichrist este contra lui Hristos. Dar piatră pe piatră nu va rămânea din tot cei clădit din ură și pe nisip. Dacă templul și chiar biserica a fost distrusă și dărâmată din ziduri, dar „babilon-palace!”

Însă Sfânta Biserică vie nu va putea fi sdrobită. Ei au distrus ziduri și trupuri, dar Duh și suflet, ceruri și Dumnezeu, nu vor putea dărâma. Chiar de pe Cruce Hristos a înviat și din piatra pecetluită a mormântului a răsărit mântuirea noastră. Cel mic e moștenitor, iar noi suntem înfiați de Hristos. Canoanele sunt pedagog spre Hristos, dar robii plebei le răstălmăcesc contra Euharistiei și a theofaniei.

Hristos S-a întrupat ca noi să ne înduhovnicim și să ne înălțăm de la trup la suflet și la Sfântul Duh Mângâietorul  și să ne ridicăm la cer de pe pământ.

„Hristos se naște, Slăviți-L….înălțați-vă”, (etc., Tropar, Cobdar, irmos, Catavasii). „Eu astăzi Te-am născut Fiul Meu ești Tu”. Arată că Hristos S-a născut și din Tatăl Ceresc fără început din veșnicie, dar și azi la anul I al Erei Creștine (nu ateiste, etc), dar și acum de Crăciun, dar și în fiecare zi când Sfântul Duh se transformă în Sfântul Trup și Sfântul Sânge al lui Hristos la Epicleza Euharistică etc., ca pentru noi zilnic. Hristos Dumnezeul spiritual totuși S-a materializat Împăratul Slavei și S-a arătat trupește pentru ca voi cei materialiști, dialectici istorici să credeți și în Materialnicul Dumnezeu, în Logosul care a făcut dialog-dialectic convorbire cu noi și ne-a dat Cuvânt și ne-a înălțat la cer și ne-a arătat că istoria se numără de la Hristos și anii sunt spre mântuire și că de la Hristos în istorie primim Har și Dar, și mai ales că azi e împărțirea Darurilor, etc. „Cine nu crede în Hristos întrupat acela-i antichrist. Dar noi credem în Hristos întrupat, înviat, înălțat, revelat, etc, deci n-aveți dreptul să-L negați tocmai pre Dumnezeul întrupat Hristos. Puteți nega orice zei, idoli, religii, erezii, păgânism, etc. Că nici un zeu, idol etc, nu-i decât minciună ca și ateismul. Dar Creștinismu-i singura religie. Iar Hristos Tatăl și Sfântul Duh e Singurul Dumnezeu viu adevărat, prezent, lucrător, etc.